Χειρόγραφα

[Γενουηνσίου], Στοιχεία Μεταφυσικής [μτφρ. Ευγενίου Βουλγάρεως]
Μεταφυσική
1701
1800

Άγνωστος
28,5x19,8
φφ. 172
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Ολυμπιωτίσσης. Ελασσώνα Θεσσαλίας
Σκουβαράς Ευάγγελος, Ολυμπιώτισσα. Περιγραφή και ιστορία της μονής. Κατάλογος των χφφ. Ακαδημία Αθηνών Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού. Αθήναι 1967
33
Σημείωση στο φ. 92ν : δια χειρός Ανθίμου ιεροδιακόνου της εν Ελασσώνι υπεραγίας γέγραπται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη