Χειρόγραφα

Αντωνίου Γεννουενσείου, Μεταφυσική μτφρ. εις την ελληνικήν διάλεκτον από της λατινίδος παρά Ευγενίου (Βουλγάρεως)
Μεταφυσική
1701
1800
Άγνωστος
18,2x37
φφ. 156
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Ολυμπιωτίσσης. Ελασσώνα Θεσσαλίας
Σκουβαράς Ευάγγελος, Ολυμπιώτισσα. Περιγραφή και ιστορία της μονής. Κατάλογος των χφφ. Ακαδημία Αθηνών Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού. Αθήναι 1967
16
Σημείωση στο φ. 148ν: χειρ λήξιν ώδε φυσική Τιμοθέου, Αντωνίου τέθηκε φυσικής μέτα
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη