Χειρόγραφα

1) Νικηφόρου Θεοτόκη, Αριθμητική. 2) Δωροθέου Πρωίου, Γεωμετρία.
Αριθμητική-Γεωμετρία
1701
1800
Άγνωστος
20x16
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Παντελεήμονος.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου τόμος Β'.
5747-240
Χαρτί 8.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1124