Χειρόγραφα

α) Γαληνού, Εισαγωγή εις την Ιατρικήν. β) Οριβασίου, Σύνοψις της Ιατρικής. γ) Περί σταθμών και μέτρων.
Ιατρική
1701
1800
Άγνωστος
17x12
φφ. 120
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1502
Δεν αναφέρονται
Γαληνός
ΒΒ 1134