ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Χώρας
Χώρα, Θράκης
1795
Αλέξανδρος Λεοντόπουλος (;)2 [Τ.Ε., Α΄, 83], [Γεδεών, ΧΠΑ, σ. 204], [Γεδεών, επιφανείς κληρικοί των τελευταίων ετών, Αθ. 1929, σ. 15].
Μακάριος μητροπολίτης Ιωαννίνων, Δωρεά [Τ.Ε, Α΄, 83].
Ίδρυση υπό του μητροπολίτου Ιωαννίνων Μακαρίου [Τ.Ε, Α΄, 83]. Το ( ; ) είναι του Ευαγγελίδη εκφράζοντας προφανώς κάποια αμφιβολία στις αναφορές του Γεδεών.
(1) Επίτροποι της σχολής ορίστηκαν: α.Μακάριος, μητροπολίτης Δέρκων β.Μελέτιος, μητροπολίτης Ηρακλείας [ Τ.Ε, Α΄, 83, σημ. 3].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.