ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Παρθεναγωγείο
Φιλιππούπολη
1851
1853, Βουλγαρική κατάληψη του σχολείου Η σχολή λειτούργησε μέχρι το 1900.
Ζωή Μουρούζη1
Το σχολείο είχε 7 τάξεις [Τ.Ε., Α΄, 81].
Ανέγερση νέου κτιρίου μετά το 1853 δηλ. μετά την βουλγαρική κατάληψη [Τ.Ε., Α΄, 81].
(1) Η Ζωή Μουρούζη κλήθηκε από την Αθήνα [Τ.Ε., Α΄, 81].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.