ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Εικονολογία Παιδική υπό Φρ. Βέρτουχ, τόμος 9 (Βιέννη 1812)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Μεγάλα Τετράποδα και γαλακτοτρόφα.
 Πτηνά κελαδιστικά της Γερμανίας.
 Ιχθύες αλλοιόμορφοι.
 Αιγυπτιακαί Αρχαιολογίαι.
 Ρόδων είδη.
 Ζώα φολιδωτά και ακανθοφόρα.
 Ξένα ωραία Πτηνά.
 Αρώματα ξένα.
 Όφεις διάφοροι.
 Η Ταυρομαχία των Ισπανών.
 Διδέλφυαι.
 Ιματισμοί αιγύπτιοι.
 Αξιόλογα της Αιγύπτου.
 Αγαρικά αξιόλογα.
 Ρόδα διάφορα.
 Θηρία σαρκοφάγα.
 Σαύραι διάφοροι.
 Φυτά φαρμακερά της Γερμανίας.
 Αξιόλογοι Απολιθώσεις.
 Ψυχαί επιβλαβείς.
 Σπάνια γαλακτοτρόφα Ζώα.
 Κοχλίαι της Γερμανίας.
 Φυτά αξιοσημείωτα.
 Το Γιβραλτάρ και τα πλωτά πυροβολεία.
 Ρόδων είδη.
 Θεοί των Αιγυπτίων.
 Θεοί των Αιγυπτίων.
 Παίγνια της φύσεως.
 ’ντρα αξιόλογα.
 Ροδαί διάφοροι.
 Θεοί των Ελλήνων και Ρωμαίων.
 Φυτά φαρμακερά της Γερμανίας.
 Έντομα παράδοξα.
 Ψυχαί ωραίαι.
 Πτηνά αφρικανά.
 Ωπορικά αξιόλογα.
 Θήρα ανθρώπων και εμπόριον.
 Γέφυραι αξιοσημείωτοι.
 Ροδαί διάφοροι.
 Οπωρικά αξιόλογα.
 Γύπες αφρικανοί και ασιανοί.
 Ιματισμοί των Περουιτών.
 Γέφυραι αξιόλογοι.
 Ρόδα διάφορα.
 Πίναξ των Αντικειμένων.

Βιέννη
1812