ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Εικονολογία Παιδική υπό Φρ. Βέρτουχ, τόμος 3 (Bιέννη 1811)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Ίπποι και Όνοι
 Όνοι γνήσιοι και νόθοι
 Φυτά σιτώδη 
 Ιχθύες ποτάμιοι αξιόλογοι
 Φυτά χρωματικά
 Ιχθύες ανατολικοϊνδικοί
 Αι Μούμιαι της Αιγύπτου
 Φυτά των θερμών τόπων
 Έλαφοι διάφοροι
 Φυτά χρωματικά
 Αίγες και Τράγοι διάφοροι
 Πρόβατα διάφορα
 Βόδια διάφορα
 Είδη Γεννημάτων
 Ιχθύες τερατώδεις
 Διάφορα Θηρία θαλάσσια
 Ιχθύες τρυφεροί
 Αντιλόπαι και Γαζέλαι
 Φυτά φαρμακερά της Ευρώπης
 Αντιλόπαι και Γαζέλαι
 Διάφορα Θηρία θαλάσσια
 Φαρμακομανίται της Γερμανίας
 Στρατιώται πεζοί των Ρωμαίων
 Ιππείς παλαιοί
 Πρόβατα διάφορα
 Ρόμβοι διάφοροι
 Τα μέρη των Ανθέων
 Έντομα πολύτιμα
 Οψάρια ποτάμια της Γερμανίας
 Αμανίται φαγώσιμοι
 Μηχαναί Πολιορκητικαί των παλαιών
 Μηχαναί στοιχειώδεις
 Οψάρια ποτάμια της Γερμανίας
 Κόρακες, Κορώναι και Κολιοί
 Φυτά φαρμακερά της Γερμανίας
 Χοίροι διάφοροι
 Πέστροφαι διάφοροι
 Αρκτομύες και Ασπάλακες
 Φοινίκων είδη
 Καρακάξαι και Κίσσαι
 Γεννήματα διάφορα
 Πλευρονήκται διάφοροι
 Φοινίκων είδη
 Ενυδρίδες και Σαρθέρια διάφορα
 Αγριόρνιθες διάφοροι
 Γεννήματα διάφορα
 Πίναξ των εν τω Τρίτω Τόμω Αντικειμένων

Βιέννη
1811