ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Στοιχείων Mαθηματικών εκ παλαιών και νεωτέρων συνερανισθέντων, τόμος Γ' (Μόσχα, 1799)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΑΛΓΕΒΡΑ
 Κεφ. Α'. Εν ω οι ορισμοί
 Κεφ. Β'. Περί προσθέσεως των ολοκλήρων γραμματικών εκθέσεων
 Κεφ. Γ'. Περί αφαιρέσεως των ολοκλήρων γραμματικών εκθέσεων
 Κεφ. Δ'. Περί πολλαπλασιασμού των ολοκλήρων γραμματικών εκθέσεων
 Κεφ. Ε'. Περί της των ολοκλήρων γραμματικών εκθέσεων διαιρέσεως
 Kεφ. ΣΤ'. Περί προσθέσεως, αφαιρέσεως, πολλαπλασιασμού, και διαιρέσεως των κεκλασμένων γραμματικών εκθέσεων
 Κεφ. Ζ'. Περί προσθέσεως, αφαιρέσεως, πολλαπλασιασμού, και διαιρέσεως των ριζών
 Κεφ. Η'. Περί προσθέσεως, αφαιρέσεως, πολλαπλασιασμού, και διαιρέσεως των ολοκλήρων εκθέσεων δια των κεκλασμένων, και των ριζών
 Κεφ. Θ'. Περί της των ριζών εξαγωγής
 Κεφ. Ι'. Περί εξισώσεως
 Κεφ. ΙΑ'. Περί της μεθόδου του εν ταις εξισώσεσι του πρώτου βαθμού ευρείν το ίσον τω αγνώστω δια γνωστών εμφαινόμενον, όπερ εστί γνώναι το άγνωστον
 Κεφ. ΙΒ'. Περί της μεθόδου του γνώναι το άγνωστον εν ταις του δευτέρου βαθμού εξισώσεσι
 Κεφ. ΙΓ'. Περί της μεθόδου του ευρίσκειν το άγνωστον εν ταις του τρίτου βαθμού εξισώσεσι
 Κεφ. ΙΔ'. Περί της μεθόδου του ευρίσκειν το άγνωστον εν ταις του τετάρτου βαθμού εξισώσεσι
 Κεφ. ΙΕ'. Περί της των μοναδικών ριζών ευρέσεως
 Κεφ. ΙΣΤ'. Περί προβλημάτων
 Κεφ. ΙΖ'. Περί Αριθμητικών Σειρών
 Κεφ. ΙΗ'. Περί Γεωμετρικών Σειρών
 Κεφ. ΙΘ'. Αριθμητικών τινών προβλημάτων επίλυσις
 Κεφ. Κ'. Γεωμετρικών τινών προβλημάτων επίλυσις
 Κεφ. ΚΑ'. Περί της καλουμένης υψηλοτέρας Γεωμετρίας, και πρώτον περί των εξισώσεων των εμφαινουσών τας του Κώνου τομάς
 Κεφ. ΚΒ'. Περί της εν επιπέδω των κωνικών Τομών αναγραφής
 Κεφ. ΚΓ'. Περί της μεθόδου του ευθείαν εφαπτομένην άγειν από δοθέντος σημείου της οποιασούν καμπύλης, ής δέδοται η εξίσωσις
 Κεφ. ΚΔ΄. Περί γεωμετρικών τόπων, και των δι' αυτών επιλυομένων αορίστων προβλημάτων
 Κεφ. ΚΕ'. Περί των εξισώσεων των εμφαινουσών τας των ανωτέρων βαθμών καμπύλας, και της αναγραφής αυτών, και των δι' αυτών επιλυομένων προβλημάτων
 Κεφ. ΚΣΤ'. Περί των καμπύλας εμφαινουσών εξισώσεων, ων τινές υπερβατικαί καλούνται
 Πίνακες, Σχήματα
 ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Της καλουμένης των απείρων Μεθόδου
 Κεφ. Α'. Περί του λεγομένου διαφορικού λογισμού, ήτοι του των απειροστών
 Κεφ. Β'. Περί της μεθόδου του τα απειροστά των δοθέντων ολοκλήρων ευρίσκειν
 Κεφ. Γ'. Περί της μεθόδου του τα ολόκληρα των δοθέντων απειροστών ευρίσκειν 
 Κεφ. Δ'. Περί των μεθόδων του τα συμμεμιγμένα απειροστά των δοθεισών εκθέσεων διαζευγνύειν, και μετά την διάζευξιν ολοκληρούν
 Κεφ. Ε'. Περί της ευρέσεως των εκθέσεων, των εμφαινουσών την Υφαπτομένην και Εφαπτομένην, την Υποκάθετον και Κάθετον, και τα στοιχεία πάσης καμπύλης, των προς το τετραγωνίζειν και κυβίζειν συντεινουσών
 Κεφ. ΣΤ'. Περί της μεθόδου του μεταβάλλειν την εξίσωσιν, την δηλούσαν καμπύλην δια της εστίας γεγραμμένην εις ετέραν, την αυτήν σημαίνουσαν καμπύλην δια του ’ξονος γραφείσαν και της ανάπαλιν, αμέλειτοι του την δηλούσαν καμπύλην δια του ’ξονος γεγραμ 
 Κεφ. Ζ'. Περί της μεθόδου του δια της δοθείσης εξισώσεως ευρίσκειν την Υφαπτομένην και Εφαπτομένην, την Υποκάθετον και Κάθετον, το χωρίον και το στερεόν της καμπύλης γινόμενον, ην η δοθείσα εμφαίνει εξίσωσις και περί της μεθόδου του την εξίσωσιν ευρ
 Κεφ. Η'. Περί των μεγίστων και ελαχίστων
 Κεφ. Θ'. Περί των της δευτέρας και τρίτης τάξεως απειροστών
 Κεφ. Ι'. Περί της ευρέσεως της φιλούσης ημιδιαμέτρου δια της δοθείσης εξισώσεως, και των άρτι ευρεθεισών εκθέσεων
 Κεφ. ΙΑ΄. Περί της ευρέσεως της καμπής, είτουν του σημείου, εν ω η καμπύλη μεταβάλλει το κοίλον εις κυρτόν, ή το κυρτόν εις κοίλον
 Πίνακες

Μόσχα
1799