ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Στοιχείων Mαθηματικών εκ παλαιών και νεωτέρων συνερανισθέντων, τόμος Β' (Μόσχα, 1799)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Προμετωπίδα
 Αρχιμήδου Θεωρήματα, οις και άλλα τινά προσετέθη
 Τριγωνομετρίας Επιπέδου
 Βιβλίον Πρώτον
 Βιβλίον Δεύτερον
 Κωνικών Τομών Συμπτώματα τα Κυριώτερα
 Ορισμοί
 Τμήμα Πρώτον: Περί των της Παραβολής Συμπτωμάτων
 Τμήμα Δεύτερον: Περί των της Υπερβολής Συμπτωμάτων
 Τμήμα Τρίτον: Περί των της Ελλείψεως Συμπτωμάτων 
 Σχήματα

Μόσχα
1799