ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Των Mαθηματικών στοιχείων αι πραγματείαι αι αρχοειδέσταται (Λειψία, 1767)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Προσφώνησις
 Τοις εντευξομένοις
 Έλεγχος των εν τη Βίβλω ταύτη περιεχομένων
 Στοιχείων Αριθμητικής
 ΤΜΗΜΑ Α'. Περί Αριθμών ιδία των Ολοσχερών
 ΤΜΗΜΑ Β'. Περί Αριθμών ιδία Κλασματικών
 ΤΜΗΜΑ Γ'. Περί Αριθμών Τετραγώνων
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Περί Αριθμών Κυβικών
 ΤΜΗΜΑ Δ'. Περί Αναλογιών
 ΤΜΗΜΑ Ε'. Περί Λογαρίθμων
 Στοιχείων Γεωμετρίας
 ΤΜΗΜΑ Α'. Περί Γραμμών και Γωνιών
 ΤΜΗΜΑ Β'. Περί Γωνιών και Πλευρών των εν τοις Σχήμασιν
 ΤΜΗΜΑ Γ'. Περί του Κύκλου
 ΤΜΗΜΑ Δ'. Περί Ευθειών Αναλογικών
 ΤΜΗΜΑ Ε'. Περί Σχημάτων Ομοιότητος
 ΤΜΗΜΑ ΣΤ'. Περί Αναλογιών των κατά τον Κύκλον
 ΤΜΗΜΑ Ζ'. Περί Παραθέσεως των Επιπέδων Σχημάτων
 ΤΜΗΜΑ Η'. Περί Θέσεως των Επιπέδων
 ΤΜΗΜΑ Θ'. Περί Στερεών
 ΤΜΗΜΑ Ι'. Περίτινων Επιφανειών Καμπύλων
 Στοιχείων του Γεωμετρικού Υπολογισμού
 ΤΜΗΜΑ Α'. Περί της Καθόλου ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
 ΤΜΗΜΑ Β.' Περί της Καταμετρήσεως των Έκτασιν εχόντων
 ΤΜΗΜΑ Γ'. ΤΡΙΓΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Επίπεδος
 ΤΜΗΜΑ Δ'. ΤΡΙΓΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Σφαιρική
 Περί της χρήσεως των κανονίων
 ΠΙΝΑΞ των ΛΟΓΑΡΙΘΜΩΝ των Ημιτόνων και των Εφαπτομένων κατ' Επιτομήν
 ΠΑΡΑΠΟΜΠΑΙ εις τα ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ Στοιχεία
 Πίνακες

Λειψία
1767