ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Β' (Βενετία, 1805)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Μεταφυσικής Βιβλίον Β'. Κοσμολογία
1
2
3
 Κεφάλαιον Α'. Τίνα δήποτε του Κόσμου έννοιαν, ως ημίν επί του παρόντος πρόκειται θεωρείν, ληπτέον;
 Κεφάλαιον Β'. Περί Εκτάσεως πλήρους τε και κενής' ένθα και περί Τόπου, και περί Διαμονής, και Κινήσεως
 Κεφάλαιον Γ'. Περί σωμάτων συνθέσεως, τουτέστι περί Αρχών, εξ ων πρωτίστων τα εν των παντί σώματα συγκεκρότηται
 Κεφάλαιον Δ'. Περί των εν τω Παντί Δυνάμεων, και περί Νόμων των εν τη Φύσει
 Κεφάλαιον Ε'. Περί Ειρμού του εν τω Συστήματι, ένθα και περί Ειμαρμένης
 Κεφάλαιον ΣΤ'. Περί της υπό πολλών εισαγομένης του Κόσμου Ψυχής
Πίναξ των εν τη Κοσμολογία περιεχομένων κεφαλαίων

Βενετία
1805