ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Γενουηνσίου, Στοιχεία της Μεταφυσικής (Βιέννη, 1806)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Πρόλογος
 Μέρος Α', περιέχον τας αρχάς της Οντοσοφίας και Κοσμοσοφίας
3
 Κεφάλαιον Α'. Έννοιαι του Τινός, του Όντος, του Μηδενός, του Δυνατού, του Αδυνάτου, του Αναγκαίου, του Ενδεχομένου
 Κεφάλαιον Β'. Περί Σχέσεως, Υποκειμένου, Προσκειμένου, Ουσίας, Ιδιώματος, Τρόπου
 Κεφάλαιον Γ'. Περί του τι ην είναι, και περί Φύσεως
 Κεφάλαιον Δ'. Περί Ταυτότητος και Διαιρέσεως
 Κεφάλαιον Ε'. Περί του Ενός
 Κεφάλαιον ΣΤ'. Περί Δυνάμεως και Αιτίων
 Κεφάλαιον Ζ'. Περί Διαστήματος, και του Απείρου, και Διαμονής, και Κινήσεως
 Κεφάλαιον Η'. Περί Τελειότητος, Αληθείας, Αγαθότητος, Ομοιότητος, Τάξεως, Αναλογίας, Κάλλους
 Προτάσεις αι επισημότεραι, αι επί το Α' Κεφ. αναφερόμεναι
 Προτάσεις αι επί το Β' Κεφ. αναγόμεναι
 Προτάσεις επί το Γ' Κεφ. αναφερόμεναι
 Προτάσεις τω Δ' Κεφ. επαναγόμεναι
 Προτάσεις επί τω Ε' Κεφ. ανήκουσαι
 Προτάσεις επί το ΣΤ' Κεφ. ανατιθέμεναι
 Προτάσεις αι επί το Ζ' Κεφ. επανήκουσαι
 Προτάσεις επί το Η' Κεφ. ανήκουσαι
 Μέρος Β'
 Προδιοίκησις
 Κεφάλαιον Α'. Περί φύσεως της ψυχής
 Κεφάλαιον Β'. Περί ενώσεως ψυχής μετά του σώματος
 Κεφάλαιον Γ'. Περί ιδεών Φύσεως και Αρχής
 Κεφάλαιον Δ'. Περί ανθρώπου ελευθερίας και εκτάσεως αυτής
 Κεφάλαιον Ε'. Περί Κλίσεων, και Έξεων, και περί Μνήμης
 Κεφάλαιον ΣΤ'. Περί αιτίων φυσικών ηδονής και άλγους, έτι δε και περί παθών
 Κεφάλαιον Ζ'. Περί Μακαριότητος ανθρώπου και περί Αρετής
Είδησις

Βιέννη
1806