ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Μαθήματα της Nαυτικής Eπιστήμης, τόμος Β' (Βονωνία, 1806)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Πίναξ των εν τω δευτέρω τόμω περιεχομένων
 Βιβλίο τρίτο, περιέχον τον καθόλου πλουν, ή δρόμον του πλοίου.
 Τμήμα πρώτο.Περί της δευθύνσεως, οπού το πλοίον ακολουθεί.
 Τμήμα δεύτερο.Περί του μετρείν τον δρόμον του πλοίου. Θεωρία καθόλου επί της ναυτιλίας.Περί του τρόπου του πλησιάζειν εις την γην και του βολίζειν.
 Τμήμα τρίτο.Περί των θαλασσινών,ή υδρογραφικών χαρτών 
 Βιβλίο τέταρτο. Περί της λύσεως των δρόμων της ναυτιλίας δια μέσου διαφόρων μεθόδων.
 Τμήμα πρώτο.Εν ω εξηγείται ο τρόπος του πλέειν δια του αναγωγικού τεταρτημορίου.
 Τμήμα δεύτερο.Εν ω εξηγείται η λύσις των δρόμων της ναυτιλίας, ή δια μέσου του κανόνος και του διαβίτου, ή δια μέσου του λογαριασμού μόνον.
 Βιβλίο πέμπτον. Περί του προσδιορισμού του μήκους εν τη θαλάσση δια μέσου διαφόρων μέσων.
 Κεφάλαιον Α΄.Περί των διαφόρων μεθόδων του ευρίσκειν το μήκος εις την θάλασσαν.Περί της διδασκαλίας της ευρέσεως αυτού και περί των μέσων, οπού δύναται τις να μεταχειρισθή εις την εύρεσιν αυτού.
 Κεφάλαιον Β΄.Διδασκαλία καθόλου περί του προσδιορισμού του μήκους εν τη θαλάσση δια των από του ηλίου και των αστέρων αποστάσεως της σελήνης.
 Κεφάλαιον Γ΄.Περί του πώς να κάμνωμεν τας παρατηρήσεις ημών.
 Κεφάλαιον Δ΄.Περί του τρόπου του λογαριάζειν τας παρατηρήσεις.
 Συμπέρασμα.Περί της τάξεως οπού οι ναύται πρέπει να μεταχειρίζωνται εις την αναγωγήν των δρόμων αυτών, και εις το σχήμα του ημερολογίου των.
 Πίνακες

Βονωνία
1806