ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Παγκόσμιος Iστορία της Oικουμένης (Βενετία, 1759)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Ψευδότιτλος
 Χαιρετισμός
 Προς τους Φιλοΐστορας Αναγνώστας
 Πίνακας
 Προοίμιον της Ιστορίας. Ιδία ήγουν τάξις της Ιστορίας.
 Κεφ. Α΄. Μήκος, πλάτος και μεγαλότης του Βασιλείου της Ρουσσίας.
 Κεφ. Β΄. Διαίρεσις του Βασιλείου της Ρουσσίας εις τας αυτού επαρχίας.
 Κεφ. Γ΄. Περιγραφή της Νοβογαρδίας
 Κεφ. Δ΄. Περί της μικράς Ρουσσίας
 Κεφ. Ε΄. Περί των επαρχιών της Ρουσσίας, οπού κλίνουσι προς τα Βόρεια μέρη
 Κεφ. ΣΤ΄. Περί της Σηβηρίας ήτοι Σιμπηρίου
 Κεφ. Ζ΄. Περί της ηλικίας ήγουν μεγέθους των Ρούσσων, φυσιογνωμίας, ευρωστίας, κράσεως και ανδρείας, δια τα φυσικά Ιδιώματα, την κλίσιν των...
 Κεφ. Η΄. Κλίμα, ήγουν ποιότητα της γης εις καρποφορίαν, ζώα άγρια διαφόρων ειδών, εισοδήματα του τόπου και πραγματείαι
 Κεφ. Θ΄. Πολιτική διοίκησις της Ρουσσίας και Κριτήρια
 Κεφ. Ι΄. Περί πολιτικών Νόμων του βασιλείου της Ρουσσίας
 Κεφ. ΙΑ΄. Δυνάμεις ήτοι στρατεύματα της Ρουσσίας δια ξηράς,και δια θαλάσσης
 Κεφ. ΙΒ΄. Θρησκεία των εγκατοίκων της Ρουσσίας
 Κεφ. ΙΓ΄. Χρονολογία των Βασιλέων της Ρουσσίας
 Κεφ. ΙΔ΄. Περί του πότε ετιμήθη εις πατριαρχείον η Μοσχοβία,πόσοι Πατριάρχαι εχρημάτισαν,και περί των Μητροπολιτών και Αρχιεπισκόπων της Ρουσσίας
 Κεφ. ΙΕ΄. Περί Ακαδημιών, κοινών σχολείων και σπουδαστηρίων της Ρουσσίας, και περί της κοινής διαλέκτου των Ρούσσων

Βενετία
1759