ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Στοιχεία της Λογικής, Μεταφυσικής και Ηθικής, τόμος Γ' (Βενετία, 1804)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Στοιχεία της Μεταφυσικής

 Προοίμιον
 Μέρος Α'. Ψυχολογία

 Τμήμα Α'. Περί της φύσεως της Ψυχής
 Τμήμα Β'. Περί των Δυνάμεων, και Ενεργειών της Ψυχής
 Μέρος Β'. Οντολογία
 Οντολογία, ή ανάλυσις των Ιδεών, και Εννοιών περί τα Όντα
 Τμήμα Α'. Περί της Αρχής των Ιδεών, και Εννοιών ως προς την φύσιν και τας ποιότητας των σωματικών Όντων
 Τμήμα Β'. Περί της Αρχής των Ιδεών και Εννοιών τριγύρω εις τας Αναφοράς
 Μέρος Γ'. Κοσμολογία

 Κεφ. Α'. Περί των διαφόρων δοξασιών των παλαιών Φιλοσόφων περί της αρχής του Κόσμου
 Κεφ. Β'. Αναίρεσις τούτων των δοξασιών
 Κεφ. Γ'. Περί της αληθινής Αρχής του Κόσμου
 Κεφ. Δ'. Περί του Συστήματος του Κόσμου, και των καθολικοτέρων Νόμων του
 Κεφ. Ε'. Περί των Στοιχείων, εξ ων σύγκειται ο Κόσμος
 Κεφ. ΣΤ'. Περί τελειότητος του Κόσμου, και περί Καλλιστισμού
 Μέρος Δ'. Φυσική Θεολογία

 Κεφ. Α'. Πώς από την ύπαρξιν της εδικής μας ψυχής αποδείχνεται με απόλυτον βεβαιότητα η ύπαρξις του Θεού
 Κεφ. Β'. Περί των Ιδιοτήτων του Θεού
 Πίναξ περιεχομένων του Γ' Τόμου

Βενετία
1804