ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Σύνοψις της παλαιάς Γεωγραφίας (Βιέννη, 1819)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Πρόλογος
 Εισαγωγή
 ΑΣΙΑ
 Γενικά
 Βαβυλωνία
 Ασσυρία
 Μηδία
 Περσία
 Παλαιστίνη
 Φοινίκη
 Κοίλη Συρία (Χαλεπία)
 Συρία
 Μεσοποταμία
 Αρμενία
 Ιδίως Ασία
 Ιβηρία
 Κολχίς (Μιγγρελία)
 Αλβανία (Σιρβάν)
 Αραβία
 Ινδική
 Σκυθία
 Σηρική
 Σαρματία Ασιανή
 ΑΦΡΙΚΗ
 Γενικά
 Αίγυπτος
 Αφρική Μικρά
 Κυρηναία, Μαρμαρική, Λιβύη
 Μασσυλιαίων Χώρα, ή Νομαδική
 Μαυρουσία, ή Μαυρητανία (Μαρόκκο)
 Αιθιοπία
 Γλιτουλία και η Ενδοτέρω Αφρική
 ΕΥΡΩΠΗ
 Γενικά
 Μακεδονία
 Ελλάς
 Ιταλία
 Γερμανία
 Ραιτία και Ουινδελικία
 Νωρικόν
 Παννονία
 Δακία
 Σαρματία Ευρωπαία
 Ταυρική Χερσόνησος
 Θράκη (Ρωμανία)
 Μοισία
 Ιλλυρίς
 Γαλλία
 Ισπανία
 Νήσοι Βρετανικαί
 ΠΙΝΑΞ
 Των Τυπογραφικών αμαρτημάτων Διόρθωσις

Βιέννη
1819