ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Σύνοψις της ιστορίας της φιλοσοφίας (Βιέννη, 1818)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Χαιρετισμός
 Πρόλογος
 Εισαγωγή
 Μέρος Α'. Πρώτη περίοδος. Ελληνική φιλοσοφία από Θάλητος έως Δαμασκίου

 Τμήμα Α'. Από Θάλητος έως Σωκράτους
 Τμήμα Β'. Από Σωκράτους έως τέλους της διαφοράς των Στωικών προς τους Ακαδημιακούς
 Τμήμα Γ'. Από τον νέον Πυρρωνισμόν του Αινησιδήμου έως του Δαμασκίου
 Μέρος Β'. Περίοδος δευτέρα. Ιστορία της φιλοσοφίας της μέσης Ηλικίας, ή της Σχολαστικής

 Τμήμα Α'. Πρώτη Ηλικία. ’κριτος και αδοκίμαστος πραγματική δόξα έως της αρχής της ΙΑ' εκατονταετηρίδος
 Τμήμα Β'. Ηλικία δευτέρα. Από Ροσκελλίνου έως Αλβέρτου του μεγάλου
 Τμήμα Γ'. Τρίτη Ηλικία. Μονοκρατορία των Πραγματικών. Τελεία συμφωνία του Εκκλησιαστικού συστήματος και της Αριστοτελικής φιλοσοφίας
 Τμήμα Δ'. Πόλεμος των Ονοματικών προς τους Πραγματικούς ανανεωθείς δι' Οκκάμου, και νίκη των Πρώτων
 Μέρος Γ'. Περίοδος τρίτη. Νεωτέρα φιλοσοφία.

 Τμήμα Α'. Πρώτη περιοχή. Έως της ΙΖ' εκατονταετηρίδος
 Τμήμα Β'. Περιοχή δευτέρα. Από Βάκωνος και Καρτεσίου έως Καντίου
 Τμήμα Γ'. Τρίτη περιοχή. Από Καντίου έως των ημερών μας
 Επίμετρον. Περί της εις την νεωτέρων Ελλάδα καταστάσεως της Φιλοσοφίας
 Χρονολογικός Πίναξ της Ιστορίας της Φιλοσοφίας
 Συγγράματα, εκ των οποίων είναι συναγμένη η ύλη της Ιστορίας της Φιλοσοφίας
 Πίναξ περιεχομένων

Βιέννη
1818