Διδάσκαλοι

1828
1830
1828-1830, (600 γρόσια ετησίως)