Διδάσκαλοι

αρχές του 19ου αιώνα [Τ.Ε,Α΄,183,σημ.2]