Διδάσκαλοι

1840
1841

αρχιδιδάσκαλος, 1840-1841, ιεροδιάκονος