Διδάσκαλοι

[Τ.Ε.,Β΄ 542]. Οι ιερείς εδίδασκαν τα θρησκευτικά.