Διδάσκαλοι

1836
1841
1836–1841 τουλάχιστον, ελληνικά .