Διδάσκαλοι

1836
1841
1836-1841τουλαχιστον, διάκονος κατηχητής .