Διδάσκαλοι

1684
1684- , σκευοφύλαξ της Μ. Εκκλησίας. [Τ.Ε., Α΄, 14, σημ. 2]