Σχολάρχες

1777
1798
1777-1793 και 1798-1801, του φιλοσοφικού και γραμματικού τμήματος. [Τ.Ε., Α΄,σ.16, σημ. 2]