Χειρόγραφα

1) Ιωάννου Φιλοπόνου, σχόλιον εις το Περί γενέσεως και φθοράς. 2) Αλεξάνδρου Αφροδισιέως σχόλιον εις τα Μετεωρολογικά. 3) Θεοφυλάκτου Σιμοκάτη (Simocattae), περιγραφή ερωτημάτων φυσικών.
Αστρονομία-Μετεωρολογία
1501
1600
Άγνωστος
31,7x21,4
φφ. 233: 1) φ. 2-102, 2) 103-223ν, 3) 224-231ν
Δεν έχει εκδοθεί
Αποστολική Βιβλιοθήκη Βατικανού
Salvator Lilla, Codices Vaticani Graeci (2162-2254) in Bibliotheca Vaticana MCMLXXXV.
2168
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης
Άγνωστη