Χειρόγραφα

2. Ιωάννου Πεδιασίμου, Γεωμετρία
Γεωμετρία
1501
1600
Άγνωστος
Άγνωστες
2) 120-144
Δεν έχει εκδοθεί
Αποστολική Βιβλιοθήκη Βατικανού
Paul Canart, Codices Vaticani Graeci (1745-1962) Tomus I, codicum enarrationes, in Bibliotheca Vaticana MCMLXX
1800
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη