Χειρόγραφα

"Φυσικής Απάνθισμα" του Ρήγα
Φυσική
0
0
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Χειρόγραφα Ιδιωτικής συλλογής
Φαίδωνος Κ. Μπουμπουλίδου, Παλαιογραφικαί έρευναι εν Κωνσταντινουπόλει, Αθήναι 1964
σελ 16 καταλόγου
Αντίγραφο από το έντυπο
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη