Χειρόγραφα

Στοιχεία γεωμετρίας τα ευκλείδια, εξ μεν βιβλία των επιπέδων από του πρώτου μέχρι του έκτου, δύο δε των στερεών, ενδέκατον και δωδέκατον. Ένα δε αριθμητική, θεωρήματα Αρχιμήδους, τριγωνομετρία και κωνικαί τομαί υπό Νικηφόρου του Θεοτόκη.
Αριθμητική-Γεωμετρία
1766
1767
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας
Camariano Nestor, Catalogul manuscriptelor Grecesti de Constantine Litsica, Bucuresti, 1909.
180 (396)
"αψξστ Ιανουαρίου ιθ ημέρα Πέμπτη ήρξατο την παράδοσιν της γεωμετρίας ο διδάσκαλος κυρ Ιωσήφ εις την Μολδαβίαν εν τη των Φραγγών εκκλησία."
Ευκλείδης, Στοιχεία. Αρχιμήδης
Άγνωστη