Χειρόγραφα

Μεταφυσικής μέρος πρώτον, η οντολογία ειτ' ουν η πρώτη φιλοσοφία συντεθείσα μεν παρά του σοφωτάτου και λογιωτάτου κυρίου Μ. Σφιδερίκου Χριστιανού Βαυμεϊστέρου, τον κατά το Γορλύκιον βασιλικού γυμνασίου διδασκάλου εις την Λατίνων φωνήν, μετοχευθείσα δε εις
Μεταφυσική
1701
1800
Άγνωστος
23x17
φφ. 102
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας
Camariano Nestor, Catalogul manuscriptelor Grecesti de Constantine Litsica, Bucuresti, 1909.
96 (248)
Δεν αναφέρονται
Friedriech Christian Baumeister
Άγνωστη