Χειρόγραφα

Αυτόγραφα Στεφάνου Κομμητά, Πρωτόγραφα των Παιδαγωγικών μαθημάτων. Αστρονομία.
Αστρονομία
0
0
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Λίνου Πολίτη, Κατάλογος χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, αρ. 1857-2500. Αθήνα 1991.
1948
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134.1