Χειρόγραφα

Νικηφόρου Θεοτόκη, Γεωμετρία
Γεωμετρία
1701
1800
Άγνωστος
19,1x26,5
φ. 306
Δεν έχει εκδοθεί
Μονή Μεγάλου Σπηλαίου.
Κατάλογος των Ελληνικών Χειρογράφων κωδίκων της εν Πελοποννήσω Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου υπό Νίκου Βέη, τόμος Β'.
221
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1096