Χειρόγραφα

α) Ανωνύμου τινός των παλαιών του Γένους διδασκάλων, Σύνοψις ακριβεστάτη των εν τη θεωρητική γεωγραφία χρησιμωτέρων. β) Περί κατασκευής και χρήσεως αστρολαβίου.
Γεωγραφία
1732
1732
Άγνωστος
22x17
φφ. 211
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1247
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134