Χειρόγραφα

Αμφοτέρα Λογική ελάσσων και μείζων περιπατητική και νεωτερική παρά του λογιωτάτου και σοφωτάτου κυρίου Βικεντίου του Δαμωδού εν φιλοσοφία και ιερά θεολογία αμφοτέροις τοις νόμοις δαφνηφόρου
Λογική
1780
1780
Άγνωστος
24x17
φφ. 251
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1141
Έτος: αψπ'. Το 1142 είναι αντίγραφο αυτού.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134