ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ολικόν ημίτονον

το ορθό ημίτονο ενός τεταρτημορίου (του κύ­κλου) και ισούται με την ημιδιάμετρο (ακτίνα) του κύκλου.

394