ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μόρια στοιχειακά

μικροσκοπικά σωματίδια από τα οποία συντίθενται τα σύνθετα σώματα. Αυτά διαφοροποιούνται ως προς τη φύση, ως προς τις δυνάμεις και ενέργειες που φανερώνονται στις τροπές και αλοιώσεις και σε όλες γενικά τις μεταβολές των σωμάτων. Η αέναος ροή της φύσης είναι αποτέ­λεσμα της ενδόμυχης και διηνεκούς μεταβολής των στοιχειακών μορίων, εξ αιτίας της οποίας γίνονται και φθίνουν τα σύνθετα σώματα.

24-29