ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Μοισία

περιοχή ανατολικά της Ιλυρίδος, εξαπλώνετο κάτω του Δα-νουβίου μέχρι τον Πόντο. Περιελάμβανε τη σημερινή Σερβία και Βουλγαρία. Πό­λεις της Άνω Μοισίας: Νεϊσός ή Νίσσα Σερβίας, Σκώποι ή Σκόπια. Πόλεις της Κάτω Μοισίας: Νικόπολις, Δορόστον ή Δουρόστολον ή Δύστρα (Σιλίστρα υπό Τούρκων).

150-151