ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κρηπίς φιλοσοφίας

ένα από τα δύο μέρη της Φιλοσοφίας, αν εξαι­ρέσουμε την Εμπειρική Ψυχολογία που αποτελεί την προπαρασκευή στη Φιλο­σοφία. Αυτή ονομάζεται και Φιλοσοφική Αρχαιολογία, Πρωτότυπος Φιλοσοφία, Στοιχεώδης Φιλοσοφία ή Φιλοσοφία Διαβατική, διότι : α) Περιέχει τις αρχές και τα στοιχεία του φιλοσοφείν. β) Είναι ανώτερη πάσης φιλοσοφικής έρευνας κατά τη θεωρία και πράξη, καθώς ανάγεται μέχρι αυτές τις αρχές από τις οποίες λαμ­βάνουν τη δυνατότητα θεμελίωσης η θεωρητική και πρακτική φιλοσοφία. Αλά κάθε φιλοσοφία θα μπορούσε να ονομασθεί διαβατική όταν είναι αμιγής και καθα­ρή, διακρινόμενη έτσι από την εφηρμοσμένη. Ιδιαίτερο λοιπόν αυτής όνομα είναι Κρηπίς της Φιλοσοφίας. Αυτή αντιδιαστέλεται προς την Παράγωγο ή Δευτέρα φιλοσοφία, η οποία λαμβάνει τις αρχές της από την Πρώτη Φιλοσοφία.

201-202