ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

εμπορικά κατάστιχα

κάθε έμπορος είναι υποχρεωμένος να έχει ημερούσιον κατάστιχον. Σε αυτό καταγράφει μέρα παρά μέρα τα ενεργητικά και παθητικά χρέη του, τις εμπορικές πράξεις, τις αναδοχές και οπισθογραφές των συναλαγματικών του, την κάθε είδους δοσοληψία, το χρηματικό ποσό που χρη­σιμοποίησε για έξοδα της οικίας του. Είναι υποχρεωμένος να συγκεντρώνει όσες επιστολές λαμβάνει και να αντιγράφει σε κατάστιχο όσες επιστέλει. Μία φορά το χρόνο πρέπει να κάνει απογραφή των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοι­χείων του, των ενεργητικών και παθητικών του χρεών και να την αντιγράφει κάθε χρόνο σε ένα ειδικό για το σκοπό αυτό τετράδιο. Το ημερούσιον κατάστιχον και αυτό των καταγραφών πρέπει να υπογράφονται (από αρμόδια αρχή) μία φορά το χρόνο, ενώ αυτό δεν ισχύει για το κατάστιχο των αντιγραμμένων επιστολών. Όλα τα κατάστιχα πρέπει να φυλάσσονται κατά τάξιν χρονίας, χωρίς άσπρους τόπους, παραλείψεις ή μεταφοράς εις το περιθώριον. (σημ.: υποχρεωτικά εμπορικά βιβλία.)

4-5