ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φωτός ιδιότητες

μέσω του φωτός είναι δυνατόν να βλέ­πουμε όλα τα σώματα. Το φως εκπέμπεται από κάθε ελάχιστο μέρος των ακτι-νοβόλων σωμάτων και αντανακλάται από κάθε ελάχιστο μέρος των αφεγών. Οι εκπεμπόμενες των ακτινοβόλων και οι ανακλώμενες των αφεγών σωμάτων ακτί­νες είναι ευθείες. Από τις εκπεμπόμενες ακτίνες των ακτινοβόλων σωμάτων άλες βρίσκονται πλησιέστερα και άλες μακρύτερα. Το φως κινείται και είναι ταχύτατο. Οι ακτίνες του φωτός είναι λεπτότατες και δεν συνενώνονται μεταξύ τους.

4-12