ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Φράνσα

Γαλία, ονομάσθηκε δημοκρατία τον καιρό της επανάστα­σης, τώρα όμως είναι αυτοκρατορία, εξουσιαζόμενη από διαδοχικό Αυτοκράτορα, η εξουσία του οποίου περιορίζεται τρόπον τινά από υψηλότατα Κολέγια, δηλαδή τους Συλόγους: το Κολέγιο του Σενάτου, δηλαδή του Βουλευτηρίου της Διατη­ρήσεως, που εξασφαλίζει την ορθότητα της διοίκησης, το Κολέγιο του Τριμπου-νάτ, που θεωρεί τους νόμους οι οποίοι προβάλονται από τον Αυτοκράτορα, το Νομοθετικό Κολέγιο, που επικυρώνει ή απορρίπτει τους νόμους. Τα λοιπά Κολ-λέγια εξαρτώνται από την καλή θέληση του Αυτοκράτορα. Σημαντικές πόλεις της Φράνσας είναι το Παρίσιον, η Νάντη, η Μπουρδώ, η Μαρσίλια, η Λυών, η Στρα-σμπούργη. Η Φράνσα είναι τόπος εύφορος, ώστε παράγει όλα τα αναγκαία δαψιλώς. Η γεωργική και η κτηνοτροφία δεν έφθασαν ακόμη εις τοιαύτην ακμήν, ώστε να γίνεται περίσσεια των προϊόντων. Οι Φρανσέζοι προσηλώθησαν ως επί το πλείστον εις τα εργόχειρα και ενεργούσι δι’ αυτών και δια των πραγματειών των ιδίων αυτών αποικιών, των κατά τα λοιπά μέρη του Κόσμου εμπόριον μέγιστον. Τα αξιολογώτερα προϊόντα του τόπου, τα συμβάλοντα προς το εξωτερικόν εμπόριον, είναι ταύτα: κρα­σί…, πωρικά…, ελαιόλαδον…, λινάρι…, μαλί…, μετάξι. Αι μόδαι (νεωτερισμοί) του Παρισίου απέκτησαν προ πολού εξουσίαν απεριόριστον εις όλην την Ευρώπην. Οι τεχνίται των λεπτών εργοχείρων και αι στολίστραι του Παρισίου, όντες κατά τας νέας εφευρέσεις ανεξάντλητοι, δίδουσιν εις αυτούς τον τόνον. Με τους πολέμους η Φράνσα έχει επεκτείνει τα όριά της περιλαμβάνοντας από τη Γερμανία τον Μποργουνδικό Κύκλο ή Αυστριακή Κατωχώρα, τους τόπους των Κύκλων της Βεστφαλίας, του Άνω και Κάτω Ρήνου, από την Ελβετία τη Ζενέβα, από την Ιταλία το Δουκάτο της Σα­βοΐας, το Πριγκιπάτο Πιεμόντον, το Τουρίνο.

117-127