ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

τραπεζίται

όσοι κάνουν συναλαγές νομισμάτων (συ­ναλάσσουν νόμισμα προς νόμισμα) για την εξυπηρέτηση των συναλασσομένων, εντός των ορίων της επικράτειας στην οποίαν κατοικούν ή άλης εξωτερικής, με τα λεγόμενα συναλαγματικά γραμμάτια, τα οποία οι Ιταλοί ονομάζουν πόλιτζες από τη λέξη πολιτεία. Αυτοί ονομάζονται σωστότερα κολυβυσταί. [Από την αρχαία ελ­ληνική λέξη κόλυβος που σημαίνει κέρμα μικρής αξίας ή κέρδος από την ανταλα­γή νομισμάτων. Κατά τη νεότερη έκφραση είναι οι αργυραμοιβοί]. Οι τραπεζίτες ονομάζονται και Αβακιέροι ή από τους Ευρωπαίους Βαγκιέροι από τον όρο Βάγκα (Banca), παραγόμενο από την εληνική λέξη Άβαξ, που δηλώνει τη γραφική τρά­πεζα. Στην κατηγορία αυτή ανάγονται οι Τοκισταί, όσοι δηλαδή δανείζουν συγκε­κριμένη ποσότητα νομισμάτων, με τόκο συμφωνημένο —ξηράς ή θαλάσσης— ο οποίος αποτελεί κέρδος των δανειστών.

4-5