ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σχήμα επίπεδον ευθύγραμμον κανονικόν

το σχήμα στο οποίο όλες οι πλευρές είναι ίσες και οι σχηματιζόμενες γωνίες επίσης ίσες. Όσα σχήματα δεν είναι κανονικά καλούνται ακανόνιστα.

170