ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σχήμα επίπεδον

το σχήμα που περικλείεται από κάποια γραμμή. Τα όρια του σχήματος αυτού μπορεί να είναι: καμπύλη, καμπύλες, καμπύλες και ευθείες ή μόνο ευθείες. Η περικλείουσα το σχήμα γραμμή καλείται άλοτε περιφέ­ρεια και άλοτε περίμετρος. Οι ευθείες ή καμπύλες που συνιστούν την περίμετρο ονομάζονται πλευραί.

139