ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Στοιχεία Γεωγραφίας (Βιέννη, 1804)

pdf16

view

Επίγραμμα
Εξώφυλλο
 Τοις Φιλομαθέσι παισί των Ελλήνων
 Πίναξ των Κεφαλαίων
 Βιβλίον Πρώτον
 Περί των προς κατάληψιν της Γεωγραφίας
 Περί Γεωγραφίας
 Περί της Κρικωτής Σφαίρας
 Περί των εν τη Κρικωτή Σφαίρα Κύκλων
 Περί των της Σφαίρας Θέσεων
 Περί της τεχνητής Ουρανίου Σφαίρας και Αστέρων
 Περί Πλανητών ’στρων
 Περί Ηλίου
 Περί Σελήνης
 Περί Εκλείψεως Ηλίου και Σελήνης
 Περί Αστρονομικών Δογμάτων
 Περί των λοιπών Πλανητών και Κομητών
 Περί Γης, και της αυτήν εμφαινούσης τεχνητής Γηίνης Σφαίρας
 Περί των εν Γη Ζωνών
 Περί των εν Γη Κλιμάτων
 Περί Πλάτους και Μήκους
 Περί Οικήσεων
 Περί χρήσεως της γηίνης τεχνητής Σφαίρας
 Περί Γεωγραφικών Πινάκων, ήτοι Χαρτών
 Περί των Παλαιών και νέων Γεωγραφικών Μέτρων
 Βιβλίον Δεύτερον
 Περί Φυσικής της Γης Διαιρέσεως
 Περί Πολιτικής της Γης Διαιρέσεως
 Περί της Ευρώπης και των εν αυτή Διοικήσεων
 Περί της καθολικής της Ευρώπης διαιρέσεως
 Περί της Λουσιτανίας, ή Λυσιτανίας, τουτέστι Πορτογαλίας
 Περί της Ιβηρίας, ήτοι Ισπανίας
 Περί της Κελτογαλατίας, είτουν Γαλλίας
 Περί της Γερμανίας
 Περί της Ελουητίας, ή Ελβετίας
 Περί της Ιταλίας
 Περί του Βελγίου
 Περί της Αριστοκρατίας των επτά Ουνίτων επαρχιών, είτουν της Ολλάνδας
 Περί της Μεγάλης Βρετανίας
 Τα περί της Δανίας, ήτοι Δανιμάρκας
 Περί της Νορουεγίας, ή Νορβεγίας, της και Νηρίγου
 Περί της Σουηκίας, ή Σβεκίας, ή Σβετζίας
 Περί Ρωσσίας, ή Μοσκοβίας
 Περί της Προυσίας
 Περί της Πολωνίας, ή Λεχίας
 Περί της Ουγγαρίας
 Περί της Ευρωπαίας Τουρκίας
 Περί της Ασίας
 Περί της Λεβύης είτουν Αφρικής
 Περί της Αμερικής
Σημείωσις
Παροράματα
 Πίνακες

Βιέννη
1804