ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Γόλδσμιθ, Iστορία της Eλλάδος, τόμος ΙΙΙ (Βιέννη, 1807)

pdf16

view
  • ΕΞΩΦΥΛΛΟ
  •  ΚΕΦΑΛΑΙΩΔΗΣ ΠΙΝΑΞ των εν τω Γ' τόμω περιεχομένων
  •  ΚΕΦΑΛ. ΚΒ'. Από της αναβάσεως του μεγάλου Κωνσταντίνου επί τον θρόνον έως της διαιρέσεως της Ρωμαϊκής μοναρχίας
  •  ΚΕΦΑΛ. ΚΓ'. Από της διαιρέσεως της Ρωμαϊκής μοναρχίας έως της τελευτής του Ιουστινιανού
  •  ΚΕΦΑΛ. ΚΔ'. Από της τελευτής του Ιουστινιανού έως της βασιλείας του Λογοθέτου Νικηφόρου, του πρώτου νομιζομένου αυτοκράτορος των Γραικών
  •  ΚΕΦΑΛ. ΚΕ'. Από της βασιλείας Νικηφόρου, του πρώτου νομιζομένου αυτοκράτορος των Γραικών, έως της τελευτής Βασιλείου του Β'
  •  ΚΕΦΑΛ. ΚΣΤ'. Από της τελευτής Βασιλείου του Β' έως της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Λατίνων
  •  ΚΕΦΑΛ. ΚΖ'. Από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Λατίνων έως της αλώσεως αυτής υπό των Οθωμανών
  •  Σύντομος πραγματεία περί τεχνών και επιστημών, άμα δε και περί θρησκείας, ηθών και εθίμων των Ελλήνων
  •  ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ των εν τη Βυζαντινή ιστορία περιεχομένων αξιολογωτέρων ονομάτων και πραγμάτων
  •  ΠΙΝΑΞ ΓΕΝΙΚΟΣ των εν τω Α' και Β' τόμω περιεχομένων αξιολογωτέρων ονομάτων και πραγμάτων
  •  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ των ΦΙΛΟΓΕΝΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
  • Παροράματα του τρίτου τόμου τα ουσιωδέστερα
  •  Παράρτημα
  • Χάρτης της Ελλάδος
Βιέννη
1807