ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Γόλδσμιθ, Iστορία της Eλλάδος, τόμος ΙΙ (Βιέννη, 1807)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Πίναξ Κεφαλαιώδης των εν τω β' τόμω περιεχομένων
 ΚΕΦΑΛ.ΙΓ'. Από της γεννήσεως άχρι της τελευτής Φιλίππου του βασιλέως των Μακεδόνων
 ΚΕΦΑΛ.ΙΔ'. Από της γεννήσεως έως της τελευτής του Μεγάλου Αλεξάνδρου
 ΚΕΦΑΛ.ΙΕ'. Συμβάντα εν τη Ελλάδι από της αλώσεως των Θηβών μέχρι της τελευτής του Αντιπάτρου
 ΚΕΦΑΛ.ΙΣΤ'. Συμβάντα εν Ασία από της τελευτής του Αλεξάνδρου μέχρι της τελευτής του Αντιγόνου
 ΚΕΦΑΛ.ΙΖ'. Συμβάντα εν Μακεδονία και Ελλάδι από της τελευτής του Αντιπάτρου άχρι της παντελούς καταστροφής της οικίας του Φιλίππου
 ΚΕΦΑΛ.ΙΗ. Συμβάντα εν τη Μακεδονία και Ελλάδι από της καταστροφής της οικίας του Φιλίππου έως της συμμαχίας των Μακεδόνων και Αχαιών κατά των Αιτωλών
 ΚΕΦΑΛ.ΙΘ'. Από της συμμαχίας των Αιτωλών και Σπαρτιατών εναντίον των Αχαιών μέχρι της επιδρομής Αντιόχου, του βασιλέως της Συρίας, εις την Ελλάδα
 ΚΕΦΑΛ.Κ'. Από της επιδρομής Αντιόχου, του Βασιλέως της Συρίας, εις την Ελλάδα έως της αναγωγής των Αχαιών στρατηγών εις την Ρώμην
 ΚΕΦΑΛ.ΚΑ'. Από της αναγωγής των Αχαιών στρατηγών εις την Ρώμην έως της ολικής καταστροφής της Ελληνικής βασιλείας μετά συντόμου επιθεωρήσεως της καταστάσεως της Ελλάδος υπό την των Ρωμαίων τυραννίαν έως της αναβάσεως του μεγάλου Κωνσταντίνου εις τον 
 Σύντομος έκθεσις της γεωγραφίας της Ελλάδος και των Ελληνικών αποικιών
Χάρτης εκστρατειών Αλεξάνδρου και Κύρου εις Ασίαν

Βιέννη
1807