ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών, Τόμος Β'. (Βιέννη, 1799)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Πίναξ Κεφαλαιώδης
 Μέρος Τέταρτον
369
 Κεφ. Α'. Περί Γεωλογίας, ή γενικής διδασκαλίας της Σφαίρας, περί των διαφόρων διαιρέσεων, και υποδιαιρέσεων αυτής, περί Μεταβολής των τεσσάρων Ωρών ήτοι καιρών του Χρόνου κ.τ.
 Κεφ. Β'. Περί Γεωγραφίας, ήτοι περιγραφής της κατασκευής, συνθέσεως, και περί των συστατικών μερών της Γης, περί διαφόρων στοιχάδων και στρωμάτων αυτής, περί Ορυκτών, Μετάλλων, Πετρών , και άλλων ουσιών οπού ευρίσκονται εις τον κόλπον της Γης
 Παράρτημα. Περί Ύδατος
 Κεφ. Γ'. Περί Υδρογραφίας ή φιλοσοφίας του Ύδατος, περί των Νόμων της θλίψεως, και βαρύτητος αυτού, περί Θαλάσσης, περί των πηγών αυτής, περί της Σφαιρικής Επιφανείας, Αλμυρότητος, και Παλιρροιών αυτής, περί Αιτίας των Πηγών, Λιμνών και Λουτρών, ....
 Κεφ. Δ'. Περί Φυτογραφίας, ή θεωρίας των Φυτών, περί Βλαστήσεως, περί του Προϊόντος αυτών, περί Σπόρου, περί του σπορώδους Φυτού, περί της Ρίζης, περί του Στελέχου, και Κορμού, περί Κλόνων, Φύλλων, και Ανθών, περί Καρπού, κτλ. περί Διαπνοής των Φυτών
 Κεφ. Ε'. Περί Ζωογραφίας ή φιλοσοφίας των Ζώων, περί του Ανθρωπίνου Σώματος και περί των Στερεών και Ρευστών αυτού μερών, μία σύντομος εξήγησις της Φύσεως των Τετραπόδων, των Πτηνών, των Εντόμων ή Ζωυφίων, των Ερπετών, των Κογχύλων, κτλ. περί Υγείας.
 Παράρτημα
 Έλεγχος των εν τη βίβλω
Παροράματα
 Πίνακες

Βιέννη
1799