ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Στοιχεία της Μεταφυσικής, Τμήμα Α' (Βενετία, 1805)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Προμετωπίδα
 Προλεγόμενα
 ΒΙΒΛΙΟΝ Α'. Όπερ εστιν η Οντολογία
 Όπερ εστιν η Οντολογία
 Κεφάλαιον Α'. Περί αρχών και αιτίων
 Κεφάλαιον Β'. 
 Κεφάλαιον Γ'. 
 Κεφάλαιον Δ'.
 Κεφάλαιον Ε'. 
 Κεφάλαιον ΣΤ'. 
 Κεφάλαιον Ζ'. 
 Κεφάλαιον Η'. 
 Κεφάλαιον Θ'. 
 Κεφάλαιον Ι'.
 Πίναξ των εν τη Οντολογία Περιεχομένων Κεφαλαίων
 ΒΙΒΛΙΟΝ Β'. Όπερ εστιν η Κοσμολογία
Ψευδότιτλος
Προμετωπίδα
 Όπερ εστιν η Κοσμολογία
 ΚΕΦ.Α'. Τίνα δήποτε του Κόσμου έννοιαν, ως ημίν επί του παρόντος πρόκειται θεωρείν, ληπτέον;
 ΚΕΦ.Β΄. Περί Εκτάσεως πλήρους τε και κενής, ένθα και περί Τόπου, και περί Διαμονής, και Κινήσεως
 ΚΕΦ. Γ'. Περί σωμάτων συνθέσεως, τουτέστι περί Αρχών, εξ ων πρωτίστων τα εν τω παντί σώματα συγκεκρότηται
 ΚΕΦ. Δ'. Περί των εν τω Παντί Δυνάμεων, και περί Νόμων των εν τη Φύσει
 ΚΕΦ. Ε'. Περί Ειρμού του εν τω Συστήματι, ένθα και περί Ειμαρμένης
 ΚΕΦ. ΣΤ'.Περί της υπό πολλών εισαγομένης του Κόσμου Ψυχής
 Πίναξ των εν τη Κοσμολογία Περιεχομένων Κεφαλαίων
 ΒΙΒΛΙΟΝ Γ'. Όπερ Εστιν η Ψυχολογία
Ψευδότιτλος
Προμετωπίδα
 Όπερ Εστιν η Ψυχολογία
 ΚΕΦ.Α'. Περί ων σφίσιν εαυτοίς προσέχοντες σύνισμεν ενεργειών, και δυνάμεων
 ΚΕΦ.Β'. Ει αι κατά τας προτεθείσας δυνάμεις ενέργειαι τη απλώς σωματική και ενύλω φύσει προσήκουσι. Και ει τα του σώματος πάθη, και η εν ανθρώπω ψυχή προσωκείωται
 ΚΕΦ. Γ'. Τις η της λογικής ψυχής Ουσία;
 ΚΕΦ. Δ'. Περί Δυνάμεων της εν ημίν Ψυχής. και Πρώτον περί Δυνάμεως Κινητικής
 Πίναξ των εν τη Ψυχολογία Περιεχομένων Κεφαλαίων

Βενετία
1805